අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Flutter Center Widget එක ගැන…

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Flutter Center Widget එක ගැන…

Hello developers...

මොකක්ද  මේ Flutter Center Widget  එක කියන්නේ ?


Flutter Center Widget  එක යනු විජට් මධ්‍යස්ථානය එහි ළමා විජට් එක සිරස් සහ තිරස් අක්ෂ ඔස්සේ පෙළගස්වයි.

 

Syntax 

The syntax of a Center widget to center other widget is 

Center( child: someWidget,

 ),

උදාහරණ

 main.dart File 

 import 'package:flutter/material.dart';

 void main() => runApp(const MyApp());

 class MyApp extends StatelessWidget {

 const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

 static const String _title = 'Apps Lanka Dev';

 @override

 Widget build(BuildContext context) {

 return MaterialApp(

 title: _title,

 home: Scaffold(

 appBar: AppBar(title: const Text(_title)),

 body: const MyStatefulWidget(),

 ),

 );

 }

}

class MyStatefulWidget extends StatefulWidget {

 const MyStatefulWidget({Key? key}) : super(key: key);

 @override

 State createState() => _MyStatefulWidgetState();

}

class _MyStatefulWidgetState extends State {

 @override

 Widget build(BuildContext context) {

 return const Center(

 child: Text('Apps Lanka Flutter Tutorial', style: TextStyle(fontSize: 30),),

 );

 }

}

 


 We are developing Mobile application and Web application for more details visit our web site www.appslanka.lk

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *